Aktuali informacija

VEŽAME IŠ DAUGUMOS LIETUVOS MIESTŲ! Registruokitės kelionei arba siuntinio išsiuntimui telefonais: +370 603 53535 (LIETUVOJE) // +45 71 32 86 23 (DANIJOJE)

Taisyklės

SIUNTŲ, KELEIVIŲ BAGAŽO PERVEŽIMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Expresstrip, UAB direktoriaus
2015 m. gruodžio mėn. 30 d. įsakymu Nr. 2015/1230.1

1. Taisyklių keitimas

1.1. Expresstrip, UAB šias taisykles gali keisti be išankstinio perspėjimo.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šiomis taisyklėmis yra nustatoma Expresstrip, UAB paslaugų teikimo tvarka, reikalavimai siuntos paruošimui ir paslaugos užsakymui, bei teikiamų paslaugų ribojimai. Šios taisyklės taip pat nustato Expresstrip, UAB, jos darbuotojų ir agentų atsakomybės atvejus ir atsakomybės ribojimus iki apibrėžtų dydžių, atvejus, kaip Expresstrip, UAB, jos darbuotojai ar agentai atsako už siuntos praradimus, trūkumus, pažeidimus ar pavėluotą pristatymą.
2.2. Paslaugos Mokėtojai (užsakovai) privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vadovautis jomis ruošiant siuntas ir užsakant paslaugas.
2.3. Šios taisyklės taikomos kiekvienam siuntų, vežimui naudojantis Expresstrip, UAB paslaugomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos

3.1. Expresstrip - Expresstrip, UAB
3.2. Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.) tinkamai supakuotų, sužymėtų ir paženklintų daiktų.
3.3. Standartinė siunta, keleivių bagažas – vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiama viena ar daugiau pakuočių, aprašytų siuntų lydimajame popieriniame arba elektroniniame dokumente (manifeste).
3.4. Nestandartinė pakuotė - pakuotė, kurios bent viena iš pakuočių neatitinka dydžių - ilgis, plotis, aukštis ar svoris pateiktų šių taisyklių punktuose 4.1 ir 4.2.
3.5. Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, skaitant jo darbuotojus ar agentus, kuris pateikia ir apmoka Expresstrip paslaugų užsakymus pagal sutartį arba nesudarius sutarties.
3.6. Siuntėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą siuntą jo nurodytam gavėjui.
3.7. Gavėjas - juridinis ar fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant siuntos pakuotės ir siuntų lydimajame dokumente (manifeste) kaip asmuo turintis teisę gauti vežamą siuntą.
3.8. Siuntą lydintis dokumentas (manifestas) – Expresstrip arba Siuntėjo išrašytas siuntos popierinis arba elektroninis dokumentas, patvirtinantis siuntos vežimo sutartį.
3.9. Pasirašyti – pasirašymas popieriniame arba elektroniniame dokumente.
3.10. Parašas – parašas esantis popieriniame arba elektroniniame dokumente.
3.11. Kurjeris – asmuo, dirbantis ar atstovaujantis Expresstrip, priimant siuntas iš Siuntėjo, pervežant jas bei perduodant Gavėjui.
3.12. Raštu – reiškia pranešimo perdavimo būdą, kai informacija Expresstrip arba Siuntėjui perduodama tiesiogiai raštu, išsiunčiama paštu, elektroniniu paštu.
3.13. Sutartis –Siuntų vežimo sutartis, jos priedai, pakeitimai, bei papildymai.
3.15. Uždrausti vežti daiktai - tabako gaminiai, taurieji metalai, brangakmeniai, ginklai, narkotikai, bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra traukti Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat, bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorija vykdomas vežimas, teisę.

4. Ribojimai pakuočių išmatavimams ir svoriui

4.1. Maksimalūs pakuotės išmatavimai ir svoriai:

 • Maksimalus vienos pakuotės svoris, kg – 32;
 • Maksimalus vienos pakuotės ilgis, cm – 60;
 • Maksimalus vienos pakuotės plotis, cm – 40;
 • Maksimalus vienos pakuotės aukštis, cm – 40;

4.2. Minimalūs pakuotės išmatavimai ir svoriai:

 • Minimalus vienos pakuotės svoris, kg – 0,001;
 • Minimalus vienos pakuotės ilgis, cm – 10;
 • Minimalus vienos pakuotės plotis, cm – 10;
 • Minimalus vienos pakuotės aukštis, cm – 0,1.

4.3. Pakuotės, kurių parametrai neatitinka nurodytų, yra vadinamos Nestandartinėmis pakuotėmis ir yra paimamos/pristatomos tik pagal atskirą išankstinį susitarimą.

5. Prekių ir vertybių pakavimas

5.1. Prekės ir vertybės privalo būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus Expresstrip kurjeriui, tretiesiems asmenims, transporto priemonei ir joje esančioms kitoms pakuotėms, aplinkai.
5.2. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 1metras aukšio, esant 0 – 30 laipsnių aplinkos temperatūrai ir jos svyravimams.
5.4. Pakuotė turi būti tokia, kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio nepažeidus pačios pakuotės (nepraplėšus dėžės ir pan.).
5.5. Tampri pakavimo plėvelė, polietileninis maišas, popierinis maišas ar audinys nėra tinkama pakuotė.
5.6. Gofruoto kartono, plastikinė, metalinė, medinė dėžė, plastikiniai, metaliniai indai skysčiui yra tinkama pakuotė.
5.7. Esant netinkamam pakavimui Expresstrip neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja Mokėtojui už galimai patirtus nuostolius ir gali pareikšti Mokėtojui pretenziją dėl Expresstrip ar tretiesiems asmenims padarytą žalą.

6. Siuntų ženklinimo nurodymai:

GAVĖJAS
 Vardas Pavardė                                                     
 Adresas  
 Pašto kodas  
 Miestas  
 Šalis  
 Kontaktinis tel. nr.  
SIUNTĖJAS
 Vardas Pavardė  
 Adresas  
 Pašto kodas  
 Miestas  
 Šalis  
 Kontaktinis tel. nr.  
SIUNTA
 Pakuočių kiekis  
 Pakuotės nr.  

7. Užsakymo pateikimas

7.1. Užsakymai pateikiami Expresstrip kontaktiniu telefonu.
7.2. Siuntėjas turi pateikti siuntos paėmimo ir pristatymo tikslius adresus, kontaktinius asmenis ir kontaktinių asmenų telefono numerius.
7.6. Siuntėjas turi suteikti Expresstrip darbuotojui sąlygas pateiktą užsakymą įvykdyti nuo 06 val. iki 00:00 val.
7.7. Kitokie užsakymo pateikimo ir įvykdymo terminai galimi pagal išankstinį susitarimą su Expresstrip klientų aptarnavimo skyriumi.

8. Siuntos perdavimas kurjeriui

8.1. Siunta perduodama kurjeriui išanksto sutartoje vietoje arba siuntėjo pateiktu adresu.
8.2. Kurjeris prieš atvažiuodamas paimti siuntą susisiekia su siuntėju ir sutaria paėmino laiką.

9. Siuntos atidavimas Gavėjui

9.1. Siuntą kurjeris atiduoda išanksto sutartoje vietoje arba gavejo adresu.
9.2. Kurjeris prieš atvažiuodamas atiduoti siuntą susisiekia su sgavėju ir sutaria atidavimo laiką.

10. Daiktai, kurių Expresstrip neveža

10.1. Uždrausti vežti daiktai – vogti daiktai, daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat, bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorije vykdomas vežimas, teisę, kaip pavyzdžiui:

 • tabako gaminiai, alkoholiniai gėrimai;
 • ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos;
 • narkotinės ir psichotropins medžiagos;
 • greitai gendantys maisto ir nemaisto produktai;
 • pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai, antikvariniai daiktai;
 • toksiški ar koroziją sukelentys tirpalai;
 • įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga;
 • žmogaus palaikai ar kūno dalys;
 • daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos;
 • daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar vežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos;
 • daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai;

10.2. Expresstrip neprisiima jokios atsakomybs už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. Expresstrip turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, jei bus įtarimas, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju Expresstrip darbuotojai imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina Expresstrip patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas atsiradusias dėl draudžiamų daiktų transportavimo, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti.

11. Teikiamos paslaugos, paslaugų kainos, atsakomybės, skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūra

11.1. Expresstrip teikia siuntų vežimo paslaugas. Siuntos pristatomos per terminus, nurodytus sutartyje.
11.2. Kitos teikiamos paslaugos, jeigu jos aprašytos siuntų vežimo sutartyje: krovos darbai pas siuntėją ar gavėją.
11.3. Paslaugų kainos su klientais derinamos individualiai nurodytu kontaktiniu telefonu ar el. paštu.
11.4. Expresstrip atsako už siuntų neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sugadinimą), atsiradus dėl jo kaltės ir atlygina Mokėtojui padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.
11.5. Expresstrip neatsako už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų.
11.6. Expresstrip neatsako už valstybinės institucijos konfiskuotą siuntą.
11.7. Turint pretenziją dėl siuntos sugadinimo, Mokėtojas privalo pateikti Expresstrip pretenziją raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos gavimo dienos, dėl siuntos praradimo – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos, dėl siuntos paėmimo ar pristatymo terminų nevykdymo - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Jei per nurodytą laiką pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad siuntos pristatytos tinkamai, o užsakymas buvo įvykdytas visiškai ir kokybiškai.
11.8. Expresstrip privalo išnagrinti Mokėtojo pretenziją dėl siuntų ar pakuočių praradimo, sugadinimo ar pristatymo terminų nevykdymo ir pateikti raštišką atsakymą per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos.
11.9. Expresstrip įsipareigoja žalą Mokėtojui atlyginti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos raštiško atsakymo dienos, išskyrus atvejus, kai su Mokėtoju sutarta kitaip.

12. Atvejai, kuriais atsakomybė nėra prisiimama ir negali būti taikoma

12.1. Expresstrip atsakomybė už bet kokius pažeidimus, bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo to, ar Expresstrip žinojo arba privalėjo žinoti, jog žala gali būti padaryta, nėra didesnė už pervežimui taikomos CMR konvencijos apribojimus.
12.2. Expresstrip jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogjimą.
12.3. Expresstrip neatsako ir neišmoka jokios kompensacijos ar kitos sumos, jeigu patiriamas bet koks nuostolis arba žala, siunta arba jos dalis prarandama ar sugadinama, pristatoma pavėluotai arba nepristatoma dėl nuo Expresstrip valios nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip:

 • teisėti ar neteisėti valstybės pareigūnų ar institucijų, instancijų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės, bei kitos kliūtys krovinio pristatymui;
 • boikotai, streikai, lokoutai, nespartus darbas kaip streiko forma;
 • stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, pūgos, gausiai iškritęs sniegas, jūrų ar upių potvyniai;
 • karas (paskelbtas, nepaskelbtas), maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;
 • kita nenugalima jėga;
 • krovinio pobūdis jo sąvybės, būdingi trūkumai, defektai;
 • mokėtojo nurodymai ar instrukcijos, pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kiti veiksmai (neveikimas);
 • Siuntėjo ar Gavėjo veiksmai (neveikimas);
 • šių taisyklių nuostatų pažeidimas, įskaitant netinkamų pakuočių paruošimą, ženklinimą, draudžiamų daiktų idėjimą į siuntą;
 • su Expresstrip nesusijusi asmenų veiksmai (neveikimas);
 • kitos Lietuvos respublikos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės;
 • siuntėjo supakuotų ir užplombuotų siuntų praradimo ar pažeidimo atveju, jeigu pervežimo metu plomba ar firminė apsauginė lipni juosta nepažeidžiama, o pakuotė išlieka vientisa (nepažeista);
 • išsitrynus vežamose magnetinėse, elektroninse laikmenose esantiems duomenims;
 • kai siuntos turinį sudarė 10 skyriuje nurodyti Expresstrip nevežami daiktai.

  Telefonai informacijai Lietuvoje  

   +370 603 53 535      +370 645 22 177  

  Telefonai informacijai Danijoje  

   +45 71 32 86 23      +45 91 61 75 63  

Atsakysime į Jus dominančius klausimus kaip įmanoma greičiau!

 

Artimiausi išvykimai:
 - Iš Lietuvos  - Iš Danijos

REZERVUOKITE vietą sau
arba siuntiniui / kroviniui

Jūsų vardas*
Telefono numeris
El. pašto adresas*
Informacija apie jus arba siuntinį

 

 

 

 

Kiekvienam keliaujančiam kartu su mumis -
Lycamobile SIM kortelė su startiniu paketu!EXPRESSTRIP, UAB sertifikuota
kaip viena stipriausių įmonių
Lietuvoje nuo 2017 metų

 

Informuojame, jog svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies)
Norėdami tęsti naršymą svetainėje, paspauskite 'Sutinku'. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus savo interneto naršyklės nustatymuose.
Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo sąlygomis.